Europejskie Stowarzyszenie Młodych Fizjoterapeutów YEAP Polska

stowarzyszenie

NIEDZIELNE WARSZTATY

Serdecznie zapraszamy na warsztaty, które odbędą się w niedzielę 09.06.2013.

Warsztaty z przyczyn ekonomicznych muszą być płatne.

W tym dziale znajdziecie krótki ich opis.

YEAP Poland

 

Opisy warsztatów znajdziecie TUTAJ:

Projekt "16 TON"

Warsztaty CYRIAX

Warsztaty Badanie Pacjenta w MPD

Informacje SKN

Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych

 

„Zagadnienia kultury fizycznej i zdrowia w badaniach młodych

naukowców”

 

7  czerwca 2013 r., AWF Warszawa

 

Organizator:

Wydział Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Wydziałowa Rada Samorządu Studentów Wydziału Rehabilitacji

 

Patronat Konferencji

prof. Andrzej Mastalerz, J.M. Rektor, AWF Warszawa,

prof. Marek Kowalczyk, Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej, AWF Warszawa

prof. Andrzej Kosmol, Dziekan Wydziału Rehabilitacji, AWF Warszawa

 

Komitet Organizacyjny Konferencji oraz Olimpiady:

dr hab. prof. AWF Bartosz Molik – przewodniczący

mgr Cezary Sławuszewski – wiceprzewodniczący; koordynator Olimpiady

mgr Jolanta Marszałek – sekretarz ds. Konferencji

mgr Katarzyna Czerwińska – sekretarz ds. Olimpiady

dr Grzegorz Bednarczuk

Paulina Kędziora

mgr Anna Ogonowska-Słodownik

mgr Magdalena Śniegocka

dr Aleksandra Truszczyńska

mgr Beata Wnuk

 

Komitet Naukowy Konferencji:

prof. dr hab. n. med. Marek Kowalczyk – przewodniczący

dr hab. prof. AWF Jan Gajewski

dr hab. prof. AWF Monika Guszkowska

dr hab. prof. AWF Adam Czaplicki

 

Tematyka konferencji:

 • problemy badawcze w edukacji fizycznej i zdrowotnej, turystyce i rekreacji oraz adaptowanej aktywności fizycznej,
 • badania w sporcie wyczynowym pełno- i niepełnosprawnych,
 • badania w naukach o zdrowiu: fizjoterapii, pielęgniarstwie, terapii zajęciowej i kosmetologii.

Formy prezentacji prac: ustna (10 minut).

 

Termin zgłoszenia udziału w Konferencji oraz streszczeń: do 26 kwietnia 2013r. Zgłoszenie (załącznik) prosimy kierować na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Informacje dodatkowe:

 1. Udział w Konferencji jest bezpłatny. Organizator zapewnia uczestnikom: identyfikator, książeczkę streszczeń oraz certyfikat uczestnictwa.
 2. Organizator nie pośredniczy w rezerwacji zakwaterowania i wyżywienia.
 3. Organizator przyjmuje wyłącznie prace, których pierwszymi autorami są studenci (również studenci studiów doktoranckich) oraz absolwenci studiów I lub II stopnia w roku akademickim 2011/2012, pod warunkiem, że byli studentami w trakcie realizowania zgłaszanej pracy.
 4. Streszczenia prac zostaną opublikowane w materiałach konferencyjnych.
 5. Przewidziane są nagrody dla Laureatów Konferencji oraz Olimpiady.

Konferencja SKN

Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych

 

„Zagadnienia kultury fizycznej i zdrowia w badaniach młodych

naukowców”

 

7  czerwca 2013 r., AWF Warszawa

 

Organizator:

Wydział Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Wydziałowa Rada Samorządu Studentów Wydziału Rehabilitacji

 

Patronat Konferencji

prof. Andrzej Mastalerz, J.M. Rektor, AWF Warszawa,

prof. Marek Kowalczyk, Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej, AWF Warszawa

prof. Andrzej Kosmol, Dziekan Wydziału Rehabilitacji, AWF Warszawa

 

Komitet Organizacyjny Konferencji oraz Olimpiady:

dr hab. prof. AWF Bartosz Molik – przewodniczący

mgr Cezary Sławuszewski – wiceprzewodniczący; koordynator Olimpiady

mgr Jolanta Marszałek – sekretarz ds. Konferencji

mgr Katarzyna Czerwińska – sekretarz ds. Olimpiady

dr Grzegorz Bednarczuk

Paulina Kędziora

mgr Anna Ogonowska-Słodownik

mgr Magdalena Śniegocka

dr Aleksandra Truszczyńska

mgr Beata Wnuk

 

Komitet Naukowy Konferencji:

prof. dr hab. n. med. Marek Kowalczyk – przewodniczący

dr hab. prof. AWF Jan Gajewski

dr hab. prof. AWF Monika Guszkowska

dr hab. prof. AWF Adam Czaplicki

 

Tematyka konferencji:

 • problemy badawcze w edukacji fizycznej i zdrowotnej, turystyce i rekreacji oraz adaptowanej aktywności fizycznej,
 • badania w sporcie wyczynowym pełno- i niepełnosprawnych,
 • badania w naukach o zdrowiu: fizjoterapii, pielęgniarstwie, terapii zajęciowej i kosmetologii.

 

Formy prezentacji prac: ustna (10 minut).

 

Termin zgłoszenia udziału w Konferencji oraz streszczeń: do 26 kwietnia 2013r. Zgłoszenie (załącznik) prosimy kierować na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Informacje dodatkowe:

 1. Udział w Konferencji jest bezpłatny. Organizator zapewnia uczestnikom: identyfikator, książeczkę streszczeń oraz certyfikat uczestnictwa.
 2. Organizator nie pośredniczy w rezerwacji zakwaterowania i wyżywienia.
 3. Organizator przyjmuje wyłącznie prace, których pierwszymi autorami są studenci (również studenci studiów doktoranckich) oraz absolwenci studiów I lub II stopnia w roku akademickim 2011/2012, pod warunkiem, że byli studentami w trakcie realizowania zgłaszanej pracy.
 4. Streszczenia prac zostaną opublikowane w materiałach konferencyjnych.
 5. Przewidziane są nagrody dla Laureatów Konferencji oraz Olimpiady.

Nasze działania

Nasze działania:

Integracja!

Edukacja!

Pośrednictwo w pracy!

Organizacja tanich kursów!

Służymy też dobrym słowem ;)!

Statut

STATUT

EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA MŁODYCH FIZJOTERAPEUTÓW

„Yeap Polska” (ang. Youth European Association of Physiotherapy).

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Europejskie Stowarzyszenie Młodych Fizjoterapeutów „Yeap Polska” (ang. Youth European Association of Physiotherapy).

2. Stowarzyszenie, adekwatnie do potrzeb, może używać skróconej nazwy: Stowarzyszenie „Yeap Polska”.

3. Statut Stowarzyszenia został opracowany i uchwalony podczas Zgromadzenia Założycielskiego Członków, stanowiących Komitet Założycielski Stowarzyszenia odbytego na terenie Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, w dniu 31 maja 2004 roku.

4. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z. dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U.z 1989r. Nr 20 póz. 104 z późn.zm.), zgodnie z porządkiem prawnym RP oraz na podstawie niniejszego statutu, regulaminu wewnętrznego i uchwał władz statutowych Stowarzyszenia.

5. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, niepolitycznym oraz trwałym zrzeszeniem członków o celach niezarobkowych i sposobach ich realizacji tożsamych z celami i sposobami kreślonymi w niniejszym statucie

6. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 2

1. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Legionowo.

3. Stowarzyszenie może otwierać terenowe jednostki organizacyjne w kraju i za granicą, zgodnie z określoną w statucie strukturą organizacyjną i zasadami tworzenia Oddziałów Regionalnych. Oddziały Regionalne Stowarzyszenia są terenowymi jednostkami organizacyjnymi.

4. Oddziały Regionalne tworzone są w drodze uchwały Zgromadzenia Członków (Delegatów) na wniosek Zarządu. Mogą też być tworzone tylko w drodze uchwały Zarządu. Zarząd tworząc Oddział Regionalny Stowarzyszenia określa jego zasięg terytorialny oraz siedzibę.

5. Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Regionalnego Stowarzyszenia uchwala regulamin wewnętrzny Oddziału, który podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Stowarzyszenia

6. Oddział Zagraniczne Stowarzyszenia tworzone są na prawach Oddziału Regionalnego Stowarzyszenia.

7. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

8. Nadzór nad działalnością Stowarzyszenia należy do Starosty Powiatu Legionowskiego.

§ 3

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania, na warunkach określonych w Statucie. Stowarzyszenie może wstępować do tych organizacji zgodnie z uchwałami Zarządu i obowiązującym porządkiem prawnym.

§ 4

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, do prowadzenia swych spraw może jednak zatrudniać pracowników, także spośród członków Stowarzyszenia. Możliwość łączenia członkostwa Stowarzyszenia z pracą na rzecz Stowarzyszenia może dotyczyć w ograniczonym zakresie także członków Zarządu.

§ 5

1. Stowarzyszenie posługuje się emblematem wyróżniającym je spośród innych organizacji.

2. Stowarzyszenie ma prawo używania: emblematów, odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami

 

Rozdział II

Cele i zadania Stowarzyszenia oraz sposoby ich realizacji

§ 6

Podstawowe cele i zadania Stowarzyszenia:

1. Współuczestniczenie w rozwoju systemu kształcenia i programów szkolenia fizjoterapeutów w Polsce.

2. Opracowywanie i opiniowanie programów kształcenia i szkolenia podstawowego i uzupełniającego oraz działanie na rzecz rozpowszechniania wzorów europejskich w tym zakresie

3. Podejmowanie inicjatyw na rzecz dostosowywania systemów kształcenia i praw zawodowych fizjoterapetów polskich do standardów europejskich oraz uznawalności ich dyplomów w krajach Unii Europejskiej.

4. Inicjowanie, organizowanie i realizowanie przedsięwzięć propagujących i upowszechniających znaczenie i osiągnięcia fizjoterapii w ochronie zdrowia ludzkiego i przywracaniu sprawności osobom niepełnosprawnym.

5. Udzielanie wszechstronnej pomocy studentom i absolwentom uczelni i szkół polskich kształcących fizjoterapeutów, w zdobywaniu praktycznych doświadczeń i wiedzy specjalistycznej w polsce i za granicą, zgodnie z obowiązującymi standardami Światowej Konfederacji Fizjoterapii.

6. Ułatwianie studentom i absolwentom wydziałów fizjoterapii kształcenia i praktyk w specjalistycznych placówkach krajowych i zagranicznych.

7. Podejmowanie działań na rzecz zapewnienia indywidualnym fizjoterapeutom swobody posługiwania się w opiece nad pacjentami i profesjonalnym osądem, w ramach posiadanej wiedzy i kompetencji, jako podstawowego elementu autonomii zawodowej

8. Opracowanie i uruchomienie systemu informacyjnego o instytucjach i formach kształcenia i szkolenia fizjoterapeutów, odbywania praktyk i staży w kraju i za granicą.

9. Tworzenie atmosfery sprzyjającej konsolidacji środowiska fizjoterapeutów, oraz podejmowanie wszechstronnych działań na rzecz integracji środowiska fizjoterapetów polskich i zagranicznych.

10. Promocja zdrowego stylu życia, podstawowa edukacja i profilaktyka zdrowotna.

11. Prowadzenie działalności szkoleniowo – oświatowej

12. Koordynacja i pomoc w pozyskiwaniu stypendiów badawczych z organizacji rządowych i pozarządowych otaczających opieką materialną przebieg oraz realizacje projektu szkoleniowego bądź badawczego

§ 7

Cele te i zadania Stowarzyszenie realizuje poprzez:

1. Inicjowanie, rozwijanie, organizowanie i prowadzenie instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych form dokształcania i szkolenia specjalistycznego fizjoterapeutów, umożliwiających ich wszechstronny udział w zintegrowanej Europie ze szczególnym uwzględnieniem uznawalności wykształcenia, rozwijania umiejętności zawodowych, przyuczania do wykonywania zawodu i pełnienia określonych ról w systemie ochrony zdrowia.

2. Współdziałanie z uczelniami i innymi podmiotami kształcącymi fizjoterapetów w Polsce, w dziedzinie dostosowania programów szkolenia do standardów określonych przez Światową Konfederację Fizjoterapetów, gwarantujących uznawalność dyplomu poza granicami Polski

3. Organizowanie i prowadzenie: wykładów, seminariów, konferencji, szkoleń, warsztatów i innych form kształcenia dla środowisk zainteresowanych problemami ochrony zdrowia i rehabilitacji.

4. Organizowanie projektów naukowych oraz kursów dydaktycznych, w tym językowych, dla studentów i absolwentów szkół i uczelni kształcących fizjoterapeutów.

5. Współuczestniczenie w opracowywaniu i wdrażaniu do środowiska fizjoterapetów elementów programu wolontariatu międzynarodowego i krajowego, w tym również wszelkich form praktyk oraz staży kwalifikacyjnych i zawodowych.

6. Przeprowadzanie aplikacji polskich studentów fizjoterapii na programy kształcenia na uczelniach zagranicznych.

7. Inicjowanie organizowanie i realizowanie działań w zakresie przywracania sprawności osobom niepełnosprawnym. Pozyskiwanie do współpracy w tym zakresie wolontariuszy, patronów medialnych i sponsorów ze szczególnym uwzględnieniem różnych form opieki doraźnej i długoterminowej.

8. Pozyskiwanie sponsorów wspierających kształcenie kadry rehabilitacyjnej, w tym szczególnie formy dokształcania pozaszkolnego.

9. Współpracę z placówkami medycznymi oraz Krajowymi i Zagranicznymi Konsultantami, w zakresie rozwoju opieki nad pacjentami niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi.

10. Współpracę z organami władzy i administracji publicznej wszystkich szczebli, organizacjami pozarządowymi, instytucjami, szkołami, uczelniami, placówkami naukowymi i placówkami służby zdrowia i opieki społecznej w zakresie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

11. Współpracę z organizacjami międzynarodowymi o zbliżonym zakresie działania w dziedzinie koordynacji programów wymiany międzynarodowej specjalistów, staży kwalifikacyjnych fizjoterapeutów i praktyk studenckich i zawodowych.

12. Organizowanie spotkań i imprez okolicznościowych promujących cele Stowarzyszenia, a zwłaszcza: wolontariat, zagadnienia ekonomiki zabiegów rehabilitacyjnych oraz problematykę innowacyjności i nowatorskich technologii medycznych w fizjoterapii.

13. Propagowanie i organizowanie akcji upowszechniających znaczenie diagnostyki i fizjoterapii ochronie zdrowia ludzkiego.

14. Inicjowanie i organizowanie świadczeń diagnostycznych i rehabilitacyjnych w domu chorego.

15. Stworzenie i uruchomienie internetowego serwisu fizjoterapeutów, w którym zainteresowani uzyskiwać będą mogli informację o:

· bieżącej działalności Stowarzyszenia,

· możliwościach i warunkach odbywania praktyk i staży na zasadach płatnych i wolontariatu,

· bazie krajowych i zagranicznych placówek medycznych, uczelni, szkół, gabinetów odnowy biologicznej, domów opieki społecznej i innych podmiotów gospodarczych kształcących i zatrudniających fizjoterapeutów, stanowiącej zaplecze dla programów wymiany: specjalistów, stażystów, uczniów oraz studentów szkół i uczelni kształcących fizjoterapeutów, a także wolontariuszy wspierających okolicznościowo niepełnosprawne dzieci i dorosłych ze środowisk defaworyzowanych.

· procedurach i warunkach uznawalności wykształcenia zdobytego w Polsce, w innych krajach.

16. Działalność wydawniczą.

17. Współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia.

18. Realizację innych przedsięwzięć zmierzających do realizacji celów statutowych.

19. Organizacje akcji społecznych oraz imprez masowych promujących zdrowy tryb życia oraz dążących do popularyzacji fizjoterapii w świadomości społeczeństwa poprzez kreowanie pozytywnego wizerunku/ akcje wizerunkowe.

Rozdział III

 

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8

1. Członkami stowarzyszenia mogą być obywatele polscy oraz cudzoziemcy, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawieni praw publicznych.

2. Cudzoziemcy nie mający miejsca stałego zamieszkania na terytorium RP, a także małoletni mogą przystępować do Stowarzyszenia na ogólnych zasadach prawa o stowarzyszeniach

3. Członkowie Stowarzyszenia, dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

4. Członkami zwyczajnymi mogą być studenci i absolwenci uczelni wyższych i szkół wszystkich typów kształcących fizjoterapeutów, bez względu na miejsce zamieszkania, którzy popierają cele statutowe Stowarzyszenia i dają rękojmię aktywnego uczestnictwa w realizacji tych celów. Warunkiem członkostwa jest złożenie deklaracji członkowskiej w formie pisemnej i opłacenie składki członkowskiej, której wysokość ustala Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia

5. Decyzję o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia po złożeniu pisemnej deklaracji przez kandydata.

6. Od odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Zarządu Stowarzyszenia, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna.

§ 9

Członek zwyczajny ma prawo do:

1. Wybierania i kandydowania do władz Stowarzyszenia.

2. Zgłaszania wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia do jego władz statutowych..

3. Korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności.

4. Korzystania z lokali Stowarzyszenia.

5. Posiadania legitymacji i noszenia odznaki Stowarzyszenia,

6. Korzystania nieodpłatnego z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które

7. Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków,

8. Korzystania z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

9. Uczestnictwa w pracach programów prowadzonych przez Stowarzyszenie i we wszystkich przedsięwzięciach Stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Do obowiązków członka zwyczajnego Stowarzyszenia należy:

1. Czynny udział w pracach Stowarzyszenia oraz dbanie o jego wizerunek i dobre imię.

2. Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

3. Popieranie i realizacja celów Stowarzyszenia i regularne opłacanie składek członkowskich, ustalanych corocznie przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.

4. Postępować zgodnie z zasadami etyki.

§ 10

 

Utrata członkostwa następuje w wyniku:

1. Dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia.

2. Nie opłacenia, składki członkowskiej

3. Wykluczenia uchwałą Zarządu podjętą zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego członków z powodu:

· działalności sprzecznej ze Statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia

· uchylania się od udziału w pracach Stowarzyszenia

· utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu

4. Likwidacji Stowarzyszenia,

5. Śmierci członka.

§ 11

1. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia, członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

§ 12

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, bez względu na miejsce zamieszkania, w kraju lub za granicą, która po wyrażeniu zgody zostanie przyjęta do Stowarzyszenia za pomoc w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Członek wspierający jest zwolniony z opłacania składek członkowskich. Członek wspierający korzysta z praw członka zwyczajnego z wyłączeniem czynnego i biernego prawa wyborczego.

2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd lub Zarząd Oddziału na podstawie złożonego pisemnie zobowiązania do wspierania działalności Stowarzyszenia.

3. Członek wspierający ma prawo do uzyskania w sprawozdaniu rocznym informacji o sposobie wykorzystania jego wsparcia.

§ 13

1. Członkiem honorowym może zostać każda osoba fizyczna lub prawna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia, której godność tą nada Zarząd Stowarzyszenia lub Zgromadzenie Członków (Delegatów), w drodze głosowania jawnego.

2. Członek honorowy posiada prawa i obowiązki członka wspierającego.

Rozdział IV

Organa nadzorujący i Władze Stowarzyszenia

§ 14

Organem Nadzorującym Stowarzyszenie jest Starosta Powiatu Legionowskiego

§ 15

1. Władzami Stowarzyszenia są:

· Walne Zgromadzenie Członków;

· Zarząd Stowarzyszenia;

· Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia;

§ 16

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata.

§ 17

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów

przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli

dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 18

Władzami Oddziałów Stowarzyszenia są:

1. Walne Zgromadzenie Członków;

2. Zarząd Oddziału Stowarzyszenia;

3. Komisja Rewizyjna Oddziału Stowarzyszenia.

§ 19

 

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne bądź nadzwyczajne.

2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

a. uchwalanie ogólnych wytycznych działalności Stowarzyszenia,

b. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

c. podejmowanie uchwał o zmianie statutu i rozwiązaniu Stowarzyszenia,

d. roczna ocena działalności Stowarzyszenia, rozpatrywanie i ocena sprawozdań rocznych Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

e. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi

f. ustalanie wysokości składek członkowskich,

g. rozpatrywanie odwołań oraz innych spraw i wniosków zgłaszanych przez członków Stowarzyszenia.

§ 20

1. Walne Zgromadzenie zwyczajne zwoływane jest raz w roku, nie później niż do zakończenia I kwartału roku.

2. Walne Zgromadzenie wybiera spośród siebie każdorazowo przewodniczącego i sekretarza.

3. Przebieg Walnego Zgromadzenia oraz podjęte uchwały są protokołowane.

§ 21

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane każdym czasie:

· z inicjatywy Zarządu lub Komisji Rewizyjnej,

· na pisemne żądanie 1/2 członków Stowarzyszenia skierowane do Zarządu.

§ 22

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad na co najmniej 7 dni przed terminem zebrania.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd w terminie

21 dni od podjęcia w tej sprawie uchwały przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną bądź wpływu pisemnego wniosku od co najmniej 1/2 członków Stowarzyszenia.

§ 23

1. Do ważności uchwał Walnego Zgromadzenia konieczna jest obecność w pierwszym terminie co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania a w drugim terminie (który może być wyznaczony o godzinę później, tego samego dnia) może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, za wyjątkiem uchwał dotyczących zmiany statutu bądź rozwiązania Stowarzyszenia, które wymagają co najmniej 2/3 głosów.

3. W wypadku równej liczby głosów głosowanie ponawia się. W wypadku równej liczby głosów w ponownym głosowaniu decyduje głos przewodniczącego.

§ 24

Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w drodze głosowania tajnego z wyłączeniem powołania pierwszego Zarządu

§ 25

1. Zarząd Stowarzyszenia wybierany jest przez Walne Zgromadzenie.

2. Zarząd składa się z od 3 do 7 członków, w tym Prezesa Zarządu, dwóch wiceprezesów Zarządu i od jednego do czterech członków Zarządu.

3. Pierwszego prezesa i wiceprezesów Zarządu wybierają członkowie założyciele w głosowaniu jawnym W następnych kadencjach prezesa i wiceprezesów Zarządu wybierają członkowie Zarządu ze swojego składu, w głosowaniu tajnym.

4. Zarząd Stowarzyszenia wybierany jest na okres 4 lat.

§ 26

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należą w szczególności:

a. zarządzanie działalnością oraz gospodarowanie majątkiem Stowarzyszenia,

b. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

c. uchwalanie planów działalności i budżetu Stowarzyszenia oraz sporządzanie sprawozdań z ich wykonania,

d. zwoływanie Walnego Zgromadzenia i wykonywanie jego uchwał

e. opracowywanie i uchwalanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia,

f. określanie zasad przyjmowania nowych członków Stowarzyszenia,

g. udzielanie pełnomocnictw do zawierania umów w imieniu Stowarzyszenia,

h. wykonywanie czynności pracodawcy w stosunku do zatrudnianych przez Stowarzyszenie pracowników,

i. podejmowanie innych działań niezbędnych do dobrego funkcjonowania i rozwoju Stowarzyszenia.

§ 27

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje i kieruje nimi Prezes.

2. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków.

3. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.

4. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności Stowarzyszenia. Jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Stowarzyszenia, wymagana jest reprezentacja dwuosobowa Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa Zarządu.

§ 28

1. Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zgromadzenie

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób: przewodniczącego i dwóch członków

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) prowadzenie bieżącej (nie rzadziej niż raz w roku) kontroli działalności Stowarzyszenia,

b) przedstawianie wyników kontroli Walnemu Zgromadzeniu,

c) przedstawianie Zarządowi wniosków i uwag dotyczących pracy

Stowarzyszenia,

d) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia,

e) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zebranie,

f) Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji w strukturach władz Stowarzyszenia.

Rozdział V

Oddziały Regionalne i Zagraniczne

§ 29

1. Oddziały Zagraniczne posiadają status Oddziału Regionalnego Stowarzyszenia,

2. Oddziały Regionalne Stowarzyszenia, są powoływane przez Zarząd Stowarzyszenia na obszarze działalności co najmniej 15 członków,

3. Oddziały Regionalne Stowarzyszenia, są strukturalnie podporządkowane Zarządowi Stowarzyszenia z siedzibą w Legionowie,

4. Oddziały Regionalne działaja na podstawie Statutu Stowarzyszenia, Uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia oraz regulaminów opracowanych i nadanych im przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 30

Oddziały Regionalne mogą mieć osobowość prawną. O nadanie osobowości prawnej występuje Zarząd Stowarzyszenia na wniosek Oddziału Regionalnegodo właściwych organów.

§ 31

W stosunku do:

1. Członków Oddziału Regionalnego Stowarzyszenia;

2. Działalności Oddziału Regionalnego Stowarzyszenia;

3. Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Regionalnego;

4. Zarzadu Oddziału Regionalnego;

5. Komisji Rewizyjnej Oddziału Regionalnego,

stosuje się odpowiednio, przepisy niniejszego Statutu.

§ 32

Do zaciągania zobowiązań majątkowych przez Oddziały Regionalne Stowarzyszenia wymagane jest występowanie co najmniej dwóch członków Zarządu tych oddziałów, w tym Prezesa.

Rozdział VI

Majątek i sposób uzyskiwania środków finansowych

§ 33

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze:

a) składek członkowskich,

b) darowizn,

c) spadków,

d) zapisów,

e) subwencji osób prawnych,

f) dochodów z odsetek bankowych i lokat kapitałowych,

g) dotacji i grantów pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskiej,

h) ofiarności publicznej,

.

§ 34

Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

§ 35

Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest każdy członek Zarządu, w sprawach nie przekraczających zakresu zwykłych czynności Stowarzyszenia. Jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Stowarzyszenia, wymagana jest reprezentacja dwuosobowa Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa Zarządu.

 

 

Rozdział VII

Sposób rozwiązywania się Stowarzyszenia

§36

1. W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 15, 18, 25 i 28 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze

ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ

zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

2. Stowarzyszenie zostaje rozwiązane na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, większością 2/3 głosów.

3. Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznaczony zostanie na cel

określony w uchwale Walnego Zgromadzenia o likwidacji Stowarzyszenia.

Więcej artykułów…

Strona 1 z 2